1.کاردرمانی جسمی

2.کاردرمانی حسی حرکتی

3.کاردرمانی ذهنی

4.کاردمانی دست

5.کاردرمانی در مهارت های بینایی و شنیداری

6.بازی درمانی

7.گروه درمانی

1.گفتاردرمانی در تاخیر آواسازی و کلام و جمله سازی

2.گفتاردرمانی در اختلالات تنفسی،بلع و جویدن

3.گفتاردرمانی در وضوح کلام و گفتار

4.گفتاردرمانی در کودکان اتیسم

5.گفتاردرمانی در کودکان بیش فعال و کم توجه

6.گفتاردرمانی در اختلالات یادگیری

7.گفتاردرمانی در لکنت