خدمات تخصصی کلینیک نیک:

1.کاردرمانی حسی حرکتی:

 کودکانی که اختلالات زیر را دارند نیاز به کاردرمانی حسی حرکتی دارند:

اختلالات طیف اتیسم،آسپرگر،رت،بیش فعالی و نقص توجه تمرکز،اختلال یادگیری (مشکل در ریاضیات،خواندن و نوشتن)،تاخیر رشدی(ذهنی و حرکتی)،فلج مغزی،اختلالات یکپارچگی حسی،کم توان ذهنی،اختلالات رفتاری(لجبازی،عدم دستورپذیری،بدخلقی) سندروم داون و اختلالات ژنتیکی دیگر.

2.کاردرمانی جسمی:

کودکانی که اختلالات زیر را دارند نیاز به کاردرمانی جسمی دارند:

انواع فلج مغزی(همی پلژی،دای پلژی،کوادری پلژی)،کودکان نارس(زودتر از 38 هفتگی به دنیا آمدند)،تاخیر رشدی(ذهنی حرکتی)،دررفتگی لگن،قوز(کایفوز)،گودی کمر(لوردوز) زانو ضربدری،زانو پرانتزی و عقب زدگی زانو،صافی کف پا،کوتاهی تاندون و عضلات

3.کاردرمانی ذهنی:

کودکانی که اختلالات زیر را دارند نیاز به کاردرمانی ذهنی دارند:

اختلالات طیف اتیسم،آسپرگر،رت،بیش فعالی و نقص توجه تمرکز،اختلال یادگیری(مشکل در ریاضیات،خواندن و نوشتن)،تاخیر رشدی(ذهنی و حرکتی)،فلج مغزی،اختلالات یکپارچگی حسی،کم توان ذهنی،اختلالات رفتاری(لجبازی،عدم دستورپذیری،بدخلقی) سندروم داون و اختلالات ژنتیکی دیگر، انواع فلج مغزی(همی پلژی،دای پلژی،کوادری پلژی)،کودکان نارس(زودتر از 38 هفتگی به دنیا آمدند)،تاخیر رشدی(ذهنی حرکتی)، دررفتگی لگن،قوز(کایفوز)،گودی کمر(لوردوز) زانو ضربدری،زانو پرانتزی وعقب زدگی زانو،صافی کف پا،کوتاهی تاندون و عضلات، تاخیر در تولید صدا و آواسازی،تاخیر در تولید کلمه و جمله سازی،لکنت،کم شنوا و ناشنوا.

4.کاردرمانی دست:

کودکانی که اختلالات زیر را دارند نیاز به کاردرمانی دست دارند:

ضعف و عدم توانایی در عضلات و عملکرد دست(شانه،آرنج،مچ و انگشتان)،اختلالات حسی(کم حسی و بیش حسی) در دست، اختلالات طیف اتیسم،آسپرگر،رت،بیش فعالی و نقص توجه تمرکز،اختلال یادگیری (مشکل در ریاضیات،خواندن و نوشتن)،تاخیر رشدی(ذهنی و حرکتی)،فلج مغزی،اختلالات یکپارچگی حسی،کم توان ذهنی،اختلالات رفتاری(لجبازی،عدم دستورپذیری،بدخلقی) سندروم داون و اختلالات ژنتیکی دیگر، انواع فلج مغزی(همی پلژی،دای پلژی،کوادری پلژی)،کودکان نارس(زودتر از 38 هفتگی به دنیا آمدند)،تاخیر رشدی(ذهنی حرکتی).

5.گروه درمانی:

چه کودکانی نیاز به گروه درمانی دارند:

-کودکانی که نمی توانند با دیگران ارتباط برقرار کنند.

-کودکانی که در طیف اتیسم قرار دارند.

-کودکانی که نیاز دارند مهارت های حرکتی و ذهنی را از کودکان دیگر تقلید کنند.

-کودکانی که اختلالات کلامی و گفتاری دارند.

-کودکانی که خجالتی هستند یا مهارت ارتباط برقرار کردن با دیگران را به درستی آموزش ندیده اند.

کلینیک تخصصی کاردرمانی و گفتاردرمانی نیک