گفتاردرمانگران یا آسیب شناسان گفتار و زبان متخصصانی هستند که بر اساس اختلال و نیاز مراجعان خدمات زیر را به آنها ارائه می کنند:

1.ماساژهای صورت و دهان به منظور افزایش تون عضلات و تعدیل نیازهای حسی

2.درمان مشکلات بلع و جویدن و مشکلات تغذیه ای

3.تمرین دادن دهان،زبان و حنجره برای تولید اصوات و در نهایت ساختن حروف، کلمات و جملات (با توجه به بیان، روانی کلام، و تنظیم بلندی صدا)

4.درک گفتار دیگران و ارتباط با دیگران به صورت کلامی و غیر کلامی(زبان بدن)